Cirkulární ekonomika ve stavebnictví je budoucnost

Mnoho bariér v cirkulárním stavebnictví je možné překonat pomocí spolupráce, demýtizace vlastností druhotných surovin i nové komunikační platformě.

V Cirkulárním hubu v Kampusu Hybernská dne 20. září proběhla konference na téma cirkulární ekonomika ve stavebnictví. Cílem bylo navázat na setkání stakeholderů z tohoto oboru, které proběhlo v roce 2017, a ze kterého vyplynula celá řada bariér, které brání zavádění těchto principů do praxe. Mezi ně patří i obecná nedůvěra ve stavební výrobky z druhotných surovin. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto zadalo vypracování Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví, od kterého si odborná veřejnost slibuje prolomení bariér a zahájení spolupráce. První vlaštovky pozitivní praxe na konferenci představili zástupci developerů, recyklátorů i architektů.

I přes dalekosáhlé a komplexní diskuze se vracíme opět na začátek. Hlavní bariérou pro rozvoj recyklace i cirkulární ekonomiky ve stavebnictví jsou nízké skládkovací poplatky a nepřiměřeně nízké ceny přírodních surovin.

Využívání druhotných surovin je nezbytnou nutností pro navyšování surovinové bezpečnosti. Česká republika je až z 80 % závislá na dovozu surovin a míra recyklace je v některých oblastech ne zcela uspokojivá. Stavebnictví se stává sektorem, který spotřebovává 50 % všech světových zdrojů a dle posledních zpráv je celosvětově například stav zásob písku alarmující. Světu docházejí suroviny, a tak je nezbytné začít hledat spolupráci v rámci celého dodavatelsko-odběratelského cyklu a na budovy a stavebnictví se začít dívat z jiné perspektivy. Budovy jsou totiž očividně jedním z důležitých zdrojů stavebních materiálů budoucnosti a na budovy je tak možné začít pohlížet jako na materiálové banky.

Stavebnictví zažívá novou vlnu, která už zcela nezbytně zahrnuje i klíčové ekologické aspekty. Ty však nejsou spouštěčem. Primární suroviny dochází, a tak k recyklaci přistupují firmy motivovány zejména tím, aby si zajistily zdroj surovin pro potřeby budoucí výroby. Často jim ale brání nejen málo informovaný zákazník, který často nerozumí tomu, že druhotné suroviny musejí splňovat stejné normy jako ty primární, ale také levné skládkování,“ dodává Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN. Souhlasný postoj k levnému skládkování mají i výrobci výrobků pro stavebnictví. To potvrzuje i zástupce firmy SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ a.s, Josef Hoffmann z divize Isover. „Hlavní bod, který nám brání v recyklaci, protože svoje materiály zrecyklovat skutečně umíme, ale to stojí prostředky navíc, je levné skládkování,“ dodává.

Právě popis konkrétních vlastností druhotných surovin souvisejících s důležitostí jejich prosazování v návrzích, projektech a výstavbě budov, si klade za cíl nový Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví, který na akci představil Antonín Lupíšek z ČVUT: „Katalog poskytne informace pro projektanty a architekty, kterým přehlednou formou ukáže, jakým způsobem a za jakých podmínek je možné recyklovat stavby. Zástupcům státní správy ukáže příklady dobré praxe tak, aby mohli požadavky na recyklaci více zohledňovat ve státních zakázkách a zpracovatelům stavebních odpadů a stavebním firmám pomůže se stanovením postupů a určením požadavků na nové výrobky využívající recyklovanou složku.“

Pomoci by mohlo cirkulární strategické plánování rozvoje měst i nová komunikační platforma.

V odpoledním workshopu účastníci pracovali na konceptu cirkulárního města. V Praze totiž INCIEN ve spolupráci s BIC Brno v současnosti pracuje na prvním českém Cirkulárním skenu, jehož cílem je zmapování materiálových toků nebo i možností přechodu na obnovitelné zdroje energie. Sken má již po prvních výzkumných etapách stanoveny tři prioritní sektory, mezi které patří domácnosti, sektor voda-odpady-energie a třetím je právě stavebnictví. V tomto sektoru se nyní připravuje akční plán pro oblast výstavby, provozu i ukončení životního cyklu budov. Účastníci se během praktických cvičení zamýšleli nad oblastmi, které by v akčním plánu neměly chybět a padaly náměty i na konkrétní pilotní projekty, jejichž návrh bude součástí Cirkulárního skenu.

Na akci byla též představena mezinárodní webová platforma tzv. „Virtual lab“, která propojuje nabídky a poptávky po ekotechnologiích z celé Evropy. Hlavním cílem této platformy je, aby se ekotechnologie z vyspělejších zemí jako je například Německo, rozšířily na trh i do jiných zemích, třeba ve východní či jižní Evropě. Na webové stránce mohou návštěvníci najít i nejrůznější novinky a trendy ze světa ekoinovací a v neposlední řadě informace o zajímavých akcích s touto tematikou. Máte zajímavý nápad, hledáte inspiraci, nebo si jen rád jako fanda přečtete o aktuálních trendech v oblasti ekoinovací? Potom navštivte portál http://ecoinnovative.eu/ .

V Praze dne 21. září 2018

Tato akce byla realizována v rámci projektu „EcoInn Danube“, který je podpořen z finančních prostředků Evropské unie (ERDF a IPA) v rámci programu Interreg Danube.