Odborné

Odborné poradenství a asistence

Poradenství a asistence

Náš vysoce kvalifikovaný tým je Vám schopen poradit a pomoci v následujících oblastech:

Dotační poradenství

Sestavíme vám dotační profil mapující vaše možnosti čerpat dotace, pomůžeme přizpůsobit váš dotační záměr aktuálním výzvám, vyhledáme vám vhodné dotační zdroje pro vaše konkrétní projekty. Postaráme se o zajištění povinné publicity, vyhledáme vhodného partnera, pomůžeme s formulací projektového záměru, zkoordinujeme přípravy projektové žádosti včetně příloh. Zaměřujeme se zejména na dotační programy: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), Mezinárodní programy podpory výzkumu a vývoje (HORIZONT 2020, EUREKA, Eurostars apod.), Programy Technologické agentury ČR a další dotační programy zaměřené na VaVaI.

Projektová asistence

Naše služby pokrývají celý projektový cyklus, tj. od fáze definice projektu a vyhledání vhodného dotačního titulu, přes zpracování projektové žádosti, včetně příloh a jejich tisku, administrace, organizace výběrových řízení a monitoringu realizace projektu, až po podání průběžných či závěrečných zpráv a vyúčtování.

Nepřímá podpora výzkumu a vývoje

Pokud se u vás ve firmě zabýváte výzkumem a vývojem, můžete si uplatnit tzv. odčitatelnou položku na výzkum a vývoj. Od základu daně z příjmu si mohou poplatníci odečíst 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektu výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních, teoretických, projekčních, konstrukčních prací, výpočtů, návrhu technologií, výroby funkčního vzorku nebo prototypu produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledku dosažených prostřednictvím projektu výzkumu a vývoje. U této nepřímé podpory však musí poplatník prokázat, že se jedná o výzkum a vývoj (VaV). Podle platných zákonů je však někdy obtížné jednoznačně posoudit, zda se jedná o VaV, jaké činnosti sem patří, a které jsou jen zakázkovou výrobou nebo inovací. Tuto situaci pomáhají řešit certifikované osoby, se vzděláním v oblasti posuzování projektů výzkumu a vývoje. V našem týmu disponujeme tímto certifikovaným poradcem, který je Vám v případě zájmu připraven poradit.

Inovační audit a poradenství

Inovační audit firmy odhalí silné a slabé stránky inovačního managementu. Inovační poradce BIC Brno nejprve provede úvodní posouzení inovačního potenciálu firmy (dle mezinárodní metodiky) a následně společně s vedením firmy vypracuje akční plán pro zvýšení inovačního potenciálu firmy, resp. zlepšení její inovační výkonnosti. Tato služba dále zahrnuje také pomoc při zpracování podnikatelských plánů či konzultace a asistenci při zpracování rozvojových plánů firmy.

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat.