Projekt

Energeticky aktivní spotřebitelé

Energetický balíček EU “Čistá energie pro všechny Evropany” přináší nové prvky, které mají zajistit aktivnější roli spotřebitelů energií. Energeticky aktivní zákazník se má stát základním kamenem nových změn na úrovni energetických trhů v celé Evropě. Nová strategie EU sleduje hlavní cíl, kterým je nutnost snížit spotřebu fosilních zdrojů a redukovat emise skleníkových plynů.

Míru rozvoje energeticky aktivních zákazníků v jednotlivých členských státech EU však může ovlivnit řada specifických faktorů: dostupný potenciál místních obnovitelných zdrojů, ekonomický potenciál možných cílových skupin “prosumer”, podmínky regulačního rámce, ale třeba také socio-demografické vlastnosti a možné psychologické bariéry či očekávání spotřebitelů.

Primárními cílovými skupinami jsou domácnosti (rodinné nebo bytové domy). Součástí cílové skupiny tzv. „aktivního spotřebitele energie“ však mohou být také firmy a města či obce. Právě u těchto skupin lze očekávat při vhodně nastaveném regulatorním prostředí nejvyšší zájem o využití možností místní výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v kombinaci s dalšími inovativními řešeními (akumulace energie, nabíjení elektromobilů, mix s dalšími obnovitelnými nebo nízkouhlikovými zdroji energie, nové obchodní modely – sdílení elektřiny).

Hlavním výstupem výzkumného projektu bude syntéza dat technicko-ekonomického potenciálu a socio-demografických charakteristik na základě kterých řešitelský tým sestaví komplexní analýzu vhodných nástrojů pro vyšší zapojení různých typů spotřebitelů energie. Součástí projektu je také evaluace možných bariér pro rozvoj energeticky aktivních spotřebitelů. Vstupy doplní výzkum existujících příkladů dobré praxe na nejvíce rozvinutých trzích EU.

Tato data pomohou doporučit nejefektivnější nástroje regulace. Na základě komplexní analýzy potenciálu budou vypracovány vzorové projektové dokumentace pro nejběžnější skupiny uživatelů. Dílčím tématem bude výzkum vhodnosti projektů energeticky aktivních komunit pro řešení tzv. energetické chudoby (implementace energeticky aktivních spotřebitelů do sociálního bydlení).

 

Projektové výstupy

Projekt „Energeticky aktivní spotřebitelé – příležitost pro využití lokálních zdrojů energie“ je řešen s finanční podporou TA ČR.