Projekt

Cirkulární ekonomika jako příležitost

Cirkulární ekonomika (CE) je komplexní přístup k nastavení současného systému tak, aby přírodní zdroje byly využity do jejich maxima a nedocházelo k jejich zbytečnému plýtvání. Opětovným využíváním zdrojů v rámci všech oblastí systému je totiž možné dosáhnout pozitivních dopadů na životní prostředí či multiplikovat jejich ekonomickou hodnotu.

Ekonomický potenciál i bariéry rozvoje cirkulární ekonomiky v zemích Evropské unie mapuje již řada studií. V České republice však dosud nejsou podobné analýzy dostupné. Přitom základním stavebním kamenem pro efektivní přechod na CE je důkladný přehled o místních prioritních sektorech, problémech, hlavních zainteresovaných stranách a ekonomických a environmentálních dopadech a příležitostech. Cílem projektu je řešit tento deficit a připravit sadu podkladových studií k potenciálu CE v České republice na základě multidisciplinárního přístupu.

V rámci projektu propojíme analýzu současného fungování celého systému v České republice s vytvořením možných scénářů při aplikaci principů CE. Navíc díky unikátní kombinaci výzkumných metod zhodnotíme dopady sociální, ekonomické i environmentální. Díky jedinečné kombinaci nejlepších dostupných metod v daných oblastech výzkumu vytvoříme nový a komplexní multidisciplinární vědecký přístup k aktuálnímu tématu, kterým je pro Českou republiku cirkulární ekonomika.

Netradiční propojení těchto metod, zainteresovaných aktérů a uplatněním holistického přístupu k hodnocení dopadů nových trendů bude klíčový faktor úspěchu pro aplikaci těchto trendů ve společnosti, tak aby byly multiplikovány pozitivní dopady CE do ekonomické, environmentální i sociální oblasti. Jednotlivé kroky výzkumu v závěru vytvoří komplexní společenskovědní základnu informací pro rozvoj tématu CE v České republice. Příslušní stakeholdeři se tak budou moci opírat o aktuální data a vhodné postupy, které jsou relevantní v regionu České republiky.

Projekt č. TL02000234 „Cirkulární ekonomika jako příležitost pro Českou republiku – Dlouhodobá koncepce pro přechod na oběhové hospodářství“ je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.