Projekt

Stavby a signatury karbonatitů

Karbonatity jsou vzácné vyvřelé horniny odvozené ze svrchního pláště. Jsou důležité vzhledem k tomu, že je s nimi spjata mineralizace prvků vzácných zemin (REE) ale i řady dalších v novém tisíciletí strategických a vzácných kovů. Tyto vzácné kovy jako REE, Nb, Ta, Zr, Th a U jsou zpočátku vývoje karbonatitového magmatu koncentrovány ve formě primární mineralizace. Chování těchto kovů během deformačních a metasomatických procesů (série texturních, chemických a mineralogických změn vývojově starší mineralizace) je jedním z hlavních aspektů petrogeneze karbonatitů, které mají přímý dopad na ekonomický potenciál těchto hornin. Značné množství karbonatitů bylo před mnoha miliony let vtěsnáno do tektonicky aktivního prostředí, kde byly tyto horniny metamorfovány a prošly řadou změn ovlivňujících distribuci REE, Nb a dalších vzácných kovů v hostitelské hornině.

Tento projekt umožňuje studium vývoje karbonatitů v čase, abychom lépe porozuměli faktům, které ovlivňují pozdní fázi frakcionačních účinků subsolidových procesů na redistribuci vzácných kovů. Cílem projektu je pochopit, jak významné jsou pozdní procesy a redistribuce vzácných kovů v karbonatitech a vyvinout globálně použitelný metallogenetický model nebo soubor zjednodušených modelů karbonatitů vyvíjejících se v různých geotektonických pozicích. V rámci tohoto projektu probíhá výzkum za účelem lepšího porozumění vývoje karbonatitů a poznání nových faktů, které ovlivňují pozdní fázi frakcionačních účinků subsolidových procesů na redistribuci vzácných kovů a tím i přímo vznik ložisek.

Projekt výzkumu a vývoje řešený v programu Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO je realizován v letech 2019 – 2023 se státní podporou a zaměřením na oblast geologie, tak aby zapadly též do surovinové a energetické strategie ČR a EU.