Do budoucna bude možné financovat pouze efektivní a přínosné projekty

Dne 25. října 2018 se uskutečnilo již 10. zasedání Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v prostorách inovativní společnosti ENBRA a.s. Hlavními hosty zasedání byli místopředsedové Rady Vlády pro výzkum, vývoj a inovace prof. Petr Dvořák a doc. Karel Havlíček. Ti s přítomnými členy diskutovali především o Metodice 17+, která zavádí nové hodnocení výzkumných organizací, a také další s tímto spojené téma financování VaV.

Úvodem akce vystoupil generální ředitel ENBRA a.s. Karel Vlach a představil přítomným hostitelskou organizaci. Filosofií topenářské firmy ENBRA je především snaha o odlišení se od konkurence prostřednictvím inovativních řešení s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka. Proto se také firma v poslední době velice věnuje konceptu „Průmyslu 4.0“, jehož myšlenky se snaží postupně zavádět do firemních procesů.

V další části akce se již prof. Petr Dvořák, 1. místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace a doc. Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace věnovali problematice hodnocení a financování výzkumných organizací v České republice. Tato témata byla následně podrobena důkladné diskusi ze strany členů Vědecké rady.

Metodika 17+ bude upřednostňovat kvalitu před kvantitou
Parametry nového hodnocení VaV představil prof. Petr Dvořák. To zavádí tzv. Metodika 17+, která je rozdělena do 5 modulů. První modul řeší kvalitu vybraných výsledků, druhý potom výkonnost výzkumu. Třetí modul se zabývá společenskou relevancí, čtvrtý viabilitou a pátý modul hodnotí strategie a koncepce. Mezi roky 2017–2019 bude mít účinnost metodiky přechodné období, s plným náběhem tohoto hodnocení se potom počítá mezi lety 2020/2021. Tato metodika dává jasný signál, že do budoucna by měla být při hodnocení výsledků VaV více preferována kvalita nad kvantitou, což vyplývá především z jejího víceprvkového hodnocení. 

Změny ve financování VaV jsou nezbytné 
Aktuální vývoj ve financování vědy a výzkumu v ČR detailně shrnul doc. Karel Havlíček. Za posledních 5 let Vláda ČR navýšila rozpočet na VaV o 10 miliard Kč, což je jistě pozitivní zpráva. Problém je však s efektivním čerpáním těchto zdrojů. RVVI nyní provádí analýzu nespotřebovaných výdajů a efektivity čerpání dotací u jednotlivých dotačních poskytovatelů a do budoucna plánuje změny. Tyto změny by měly zajistit, že veřejnou podporu bude možné čerpat pouze na efektivní a přínosné projekty VaV. Proto se nyní mění systém hodnocení a chystají se i další nezbytné kroky. Například se mění přístup k tzv. „VaVpI centrům“, kterých má Česká republika 48. To je do budoucna neudržitelný stav a předpokládá se, že některá z těchto center fúzují, jiná možná zaniknou. Vše by mělo záležet na jejich kvalitě, výsledcích a životaschopnosti.

Energetická účinnost jako klíčové téma
V další části programu vystoupily Ing. Veronika Korittová z Technologického centra AV ČR, která představila oblast „Energy efficiency“ v programu HORIZONT 2020. Na tuto prezentaci potom navázala Mgr. Barbora Blaškovičová ze společnosti FÉNIX TNT, která se zaměřila na příklady dobré praxe projektů podpořených z programu H2020 zaměřených na nové eko-materiály a eko-řešení ve stavebnictví. Závěrem akce se svými prezentacemi představili nově jmenovaní členové Vědecké rady BIC Brno, prof. Miloslav Pekař, ředitel Ústavu fyzikální a spotřební chemie a vedoucí Centra materiálového výzkumu Fakulty chemické VUT v Brně a pan JUDr. Zdeněk Dufek, ředitel Centra AdMaS Fakulty stavební VUT v Brně.

Soubory ke stažení

Mgr. B. Blaškovicová – Příklady úspěšných projektů H2020 (pdf)
Představení člena VR BIC a centra AdMaS (pdf)
Hodnocení výzkumných organizací dle M17+ Vysoké školy a AV ČR (pdf)
Ing. V. Koritová – Energetická účinnost v programu Horizont 2020 (pdf)
M. Pekař – FCH VUT v Brně, Centrum materiálového výzkumu (pdf)