V Brně byla představena budoucnost aplikovaného výzkumu

Již popáté se ve středu 27. dubna 2016 sešla Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v nově otevřených prostorách středoevropského technologického institutu CEITEC. Hlavními hosty zasedání byli nově zvolený předseda Technologické agentury ČR Petr Očko a vedoucí expertního týmu národní iniciativy Průmysl 4.0 Vladimír Mařík.

Úvodem akce vystoupil ředitel středoevropského technologického institutu CEITEC prof. Radimír Vrba a představil přítomným základní vizi tohoto centra excelence: „CEITEC směřuje k dosažení světového vědeckého uznání prostřednictvím vědy založené na synergii a spolupráci s cílem posílit rozvoj znalostní ekonomiky“.

Zintenzivnění komunikace s výzkumnou sférou je pro TA ČR klíčové

Hlavním bodem programu bylo vystoupení a následná diskuse s novým předsedou Technologické agentury ČR Petrem Očkem. Ten ve své prezentaci uvedl plánované kroky pro další rozvoj agentury TA ČR. „Rád bych především zintenzivnil komunikaci s výzkumnou sférou, což je také důvod, proč jsem přijal pozvání na toto významné fórum“, uvedl předseda Očko a dále představil několik opatření, na kterých v současnosti intenzivně pracuje: „Jde především o systematické uchopení mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a zajištění návaznosti programů TA ČR na programy financované z evropských fondů. Dále bychom rádi docílili snížení administrativní náročnosti hodnocení jednotlivých programů a tématem především pro Jihomoravský region bude jistě zaměření podpory na potenciální inovační lídry, včetně růstově orientovaných MSP a startapů“. Závěrem vystoupení předsedy Očka zazněla také informace o schválení dvou nových programů. Program BETA 2 navazuje na program BETA, a také program ZÉTA, který je zaměřen na zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků do VaV činnosti směřující k využití výsledků v praxi. Ve fázi přípravy jsou potom programy ÉTA, THÉTA a Národní centra kompetence.

Průmysl 4.0 – revoluce nebo evoluce?

Ve druhé části zasedání představil profesor Vladimír Mařík, co se skrývá pod pojmem národní iniciativa Průmysl 4.0 a dokument, který k tomuto tématu zpracoval expertní tým pod jeho vedením. „Je to česká národní iniciativa, která má podpořit průběh 4. průmyslové revoluce v ČR s cílem zabezpečit dlouhodobou konkurenceschopnost země“, představil hlavní cíl této aktivity Vladimír Mařík. „Při zpracování dokumentu jsme se nesnažili opsat německou verzi, ale napsat něco, co je přizpůsobeno místním podmínkám. Česká republika má totiž svoje specifika, například nejvyšší podíl průmyslové výroby na HPH v Evropě (25%). Připočteme-li si k tom, že přímý export do SRN činí 29% a zohledníme i vazby na německé firmy uvnitř ČR, musí nám být jasné, že chceme-li si ekonomickou pozici minimálně udržet, musíme být kompatibilní s německým řešením „Industrie 4.0“. Součástí tohoto dokumentu je i návrh řady konkrétních opatření, která by se v budoucnosti měla realizovat. „Nejdůležitější z nich se týkají oblasti vzdělávání. Nutné je také vybudování systému center aplikovaného výzkumu na národní úrovni, se zodpovědností za technologickou podporu naplňování cílů Průmyslu 4.0. V této oblasti je možno se poučit z role a fungování Fraunhoferovy společnosti a vybudovat český ekvivalent“, dodal profesor Mařík.

Nový program Inter-excellence a novinky ze světa mezinárodní VaV spolupráce

V závěrečné části programu se členové Vědecké rady dozvěděli z úst zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jany Juřicové více o novém programu Inter-excelence a expertka společnosti BIC Brno Andrea Nogová dala účastníkům několik aktuálních tipů na zapojení se do mezinárodní výzkumné spolupráce. Celé zasedání, které moderoval a řídil emeritní rektor VUT v Brně a předseda Vědecké rady BIC Brno prof. Petr Vavřín, bylo zakončeno prohlídkou výzkumných prostor středoevropského technologického institutu CEITEC.

V Brně dne 28. 4. 2016

Fotogalerie: